From the Farm to the Fork
practices for ethical and sustainable agribusinessБългария-Италия

 

Проект "От фермата до вилицата - практики за етичен и устойчив агробизнес" по Програма "ЕРАЗЪМ + ", Ключова дейност 1 " Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение" с регистрационен номер 2015-1-BG01-KA102-013807